Informace pro zaměstnance

Očkování:

Žádáme zaměstnance, aby informovali zaměstnavatele o svém očkování.

První směna:

V souladu s ustanovením zákona 262/2006 Sb. odst. § 91 odst. 6 stanovil zaměstnavatel jako první směnu v týdnu tu směnu, která začíná v pondělí nejdříve v 00:01 hod. Vzhledem ke skutečnosti, že na různých pracovištích je nástup na první směnu v týdnu, která začíná v pondělí různý, nelze přesně stanovit čas nástupu na první směnu v týdnu. Výše uvedené ustanovení se vztahuje na poskytování příspěvku za práci o sobotách a nedělích a příplatku za práci o svátcích.

Oznámení pracovní neschopnosti:

Zákonem č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019 byla přijata elektronická neschopenka, tzv. eNeschopenka, která nahradila papírovou neschopenku od ledna 2020. Přijetím eNeschopenky však zůstává i nadále povinnost zaměstnanců informovat bez zbytečných odkladů zaměstnavatele (svého nadřízeného) o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Učinit tak může telefonicky nebo emailem. Kontaktní údaje na nadřízeného zaměstnance jsou na jednotlivých pracovištích. Neoznámení dočasné pracovní neschopnosti může mít za následek pozdní výplatu nemocenských dávek.

Dodržování pravidelných bezpečnostních přestávek při nošení respirátoru dle Nařízení vlády 361/2007 Sb. §39:

Pokud je při trvalé práci, zařazené jako riziková podle zákona o ochraně veřejného zdraví, nezbytné nepřetržité používání osobních ochranných pracovních prostředků k omezení působení rizikového faktoru nebo při trvalé práci, kde musí zaměstnanec povinně používat po celou dobu směny jiné ochranné prostředky určené zaměstnavatelem a tyto ztěžují zaměstnanci pohyb, dýchání, vidění a jiné fyziologické funkce, musí být v průběhu směny zařazeny bezpečnostní přestávky, při nichž si je může zaměstnanec odložit. První přestávka při trvalé práci zařazené jako riziková se zařazuje nejpozději po 2 hodinách od započetí výkonu práce v trvání nejméně 15 minut. Následné přestávky se zařazují nejpozději po každých dalších 2 hodinách od ukončení předchozí přestávky v trvání nejméně 10 minut. Poslední přestávka v trvání nejméně 10 minut se zařazuje nejpozději 1 hodinu před ukončením směny.

Metodické sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob

 Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydává toto metodické sdělení za účelem správného zařazení odpadu. MŽP sděluje postup k zařazení odpadu vzniklého z kontaminovaného materiálu z antigenních testů na přítomnost antigenu SARS-CoV-2, které jsou určeny výhradně k samotestování osob.  

V případě výrobků (testovacích sad) určených pro sebetestování osob (např. zaměstnanců, občanů, žáků atd.), kdy testy lze provádět bez asistence zdravotního personálu, Ministerstvo životního prostředí doporučuje v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) odpad, vzniklý ze sebetestování pomocí těchto testů na přítomnost antigenu SARS-CoV-2, zařadit jako běžný směsný komunální odpad pod katalogové číslo 20 03 01.

Jelikož je zde ovšem riziko, že testovaná osoba bude SARS-CoV-2 pozitivní, pak je třeba veškerý odpad z testovacích výrobků ukládat do pevného plastového pytle určeného na tyto odpady.  

Platí pokyny MŽP pro správnou manipulaci s takovýmto odpadem:

 - Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.

- Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého pytle a zavažte.

- Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na směsný komunální odpad.

- Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu.

- Po manipulaci s odpadem si pokaždé pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.

- Buďte ohleduplní a minimalizujte riziko pro všechny osoby, které nakládají s odpady.

Návod na použití antigenních testů:

https://youtu.be/9ShFIzJtaT8

https://www.youtube.com/watch?v=L9p-K2uoblk&t=1s


system image

system image