Aktuality

8.2.2022

Pravidla testování od 17. ledna 2022

Povinné testování všech zaměstnanců antigenními testy od 17.1.2022 – do 18. února 2022

1) Všichni zaměstnanci se musí testovat 2x týdně a to v pondělí a ve čtvrtek. Jiné dny nejsou testovací dny společnosti.

2) V případě, že bude mít zaměstnanec pozitivní antigenní test na covid je povinen:

- ihned tuto skutečnost nahlásit svému zaměstnavateli (svému přímému nadřízenému) a poslat foto výsledku testu na e-mail vkus-bustan@vkus-bustan.cz nebo svému přímému nadřízenému. Bez zaslání dokladu o pozitivním testování nelze zaměstnance považovat za pozitivního. V dokladu o pozitivním testování zaměstnanec uvede: jméno a příjmení, datum pozitivního testu, adresu pobytu, telefonní číslo, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu.

Zaměstnavatel nejpozději druhý den nahlásí pozitivně testované zaměstnance místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví ( webový portál samotestování) a to se všemi údaji, které stanovuje  mimořádné nařízení vlády v platném znění. Zaměstnavatel rovněž nechá prostřednictvím webového portálu vystavit zaměstnanci e-neschopenlku, kterou zaměstnanci zašle hygienická stanice na mobilní telefon, který zaměstnavatel uvedl do webového portálu. Zaměstnavatel neručí za nezaslání e-neschopenky v případě, že zaměstnanec sdělil špatné nebo neplatné telefonní číslo.

- následně poskytnout součinnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (Krajské hygienické stanici v místě svého trvalého bydliště), který mu nařídí karanténu v délce trvání pěti dnů ode dne provedení prvního pozitivního testu. Do doby nařízení karantény musí nosit respirátor třídy FFP2 a zamezit kontaktu s jinými osobami, pokud to je možné, nejdéle však pět dnů ode dne provedení testu. Pokud si zaměstnanec sám zajistí další PCR test, který bude negativní, karanténa a pracovní neschopnost mu končí. O negativním PCR testu informuje ihned zaměstnavatele. Krajská hygienocká stanice v případě negativního PCR testu ukončí zaměstnanci pracovní neschopnost a to ke dni provedení PCR testu.

- po 5-ti dnech karantény a před příchodem na pracoviště musí zaměstnanec opět provést antigenní test, pokud je negativní končí mu karanténa, pokud je i nadále pozitivní, informuje o tom svého zaměstnavatele, praktického lékaře a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (Krajskou hygienickou stanici v místě svého trvalého bydliště). Den testování je veden jako den 0, následující den po pozitivním antigenním testování je brán jako 1. den karantíny. Případný pozitivní PCR test nemá vliv na délku karantény.

Vzhledem k tomu, že zaměstnanci obdrží minimálně 4 samotesty, v případě pozitivity použijí pro ukončení karantény tedy šestý den test, který byl určen na další testovací termín. O výsledku jsou povinni informovat zaměstnavatele.

Návod na použití testů najdete na:

https://youtu.be/9ShFIzJtaT8

https://www.youtube.com/watch?v=L9p-K2uoblk&t=1s

nebo v horní záložce "O nás" složka "Informace pro zaměstnance"


Další podrobnosti a aktuální informace najdete na:

https://covid.gov.cz/opatreni/testovani-na-koronavirus - všem doporučujeme sledovat aktuální podmínky testování

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/01/Mimoradne-opatreni-testovani-zamestnancu-a-dalsich-osob-s-ucinnosti-od-17-1-2022.pdf

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/01/Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-5-1-2022-k-testovani-zamestnancu-a-dalsich-osob-s-ucinnosti-od-17-1-2022.pdf

Článek budeme průběžně aktualizovat.