Ostatní informace pro zaměstnance

Jednatel společnosti rozhodl o souladu týdenní pracovní délky ve společnosti s týdenní pracovní dobou, kterou stanovuje § 79 odst. 1. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. Od 01.01.2024 bude ve společnosti délka týdenní pracovní doby 40 hodin. Při 40 hodinové týdenní pracovní době bude minimální mzda ve výši 18.900 Kč, mzda ve druhé skupině prací bude při 40 hodinové týdenní pracovní době ve výši 19.500 Kč (v souladu s nařízením vlády). Vícesměnné pracovní režimy budou v souladu s § 78 a § 79 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Výše uvedené skutečnosti budou uvedeny v interním předpisu „Pracovní řád“. U zkráceného pracovního úvazku bude mzda odpovídat sjednané kratší pracovní době.

První směna:

V souladu s ustanovením zákona 262/2006 Sb. odst. § 91 odst. 6 stanovil zaměstnavatel jako první směnu v týdnu tu směnu, která začíná v pondělí nejdříve v 00:01 hod. Vzhledem ke skutečnosti, že na různých pracovištích je nástup na první směnu v týdnu, která začíná v pondělí různý, nelze přesně stanovit čas nástupu na první směnu v týdnu. Výše uvedené ustanovení se vztahuje na poskytování příspěvku za práci o sobotách a nedělích a příplatku za práci o svátcích.

Oznámení pracovní neschopnosti:

Zákonem č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019 byla přijata elektronická neschopenka, tzv. eNeschopenka, která nahradila papírovou neschopenku od ledna 2020. Přijetím eNeschopenky však zůstává i nadále povinnost zaměstnanců informovat bez zbytečných odkladů zaměstnavatele (svého nadřízeného) o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Učinit tak může telefonicky nebo emailem. Kontaktní údaje na nadřízeného zaměstnance jsou na jednotlivých pracovištích. Neoznámení dočasné pracovní neschopnosti může mít za následek pozdní výplatu nemocenských dávek.

Podání oznámení:

V případě podezření z porušování pracovněprávních předpisů, šikany na pracovišti, porušování Etického kodexu, Protikorupčního kodexu či jakéhokoliv jiného protiprávního jednání, ke kterému dochází ve společnosti VKUS-BUSTAN s.r.o., pro kterou oznamovatel (whistleblower) vykonává práci, mohou fyzické (a v rámci Criminal Compliance i právnické) osoby podat stížnost k jednateli společnosti, která bude řešena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Evropské unie a dále pak v souladu s zák. č. 418/2011 Sb., zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Jednatel společnosti se zabývá každou jednotlivou stížností samostatně, nestranně a při zachování absolutní anonymity oznamovatele jako takového.

Postup je následující:

1. Podání oznámení.

Zaměstnanec, či jakákoliv fyzická a případně právnická osoba podá oznámení (stížnost) prostřednictvím interního systému (kontaktní formulář) nacházejícího se na www.vkus-bustan.cz , nebo osobně na adresu Fügnerova 3636, 738 01 Frýdek-Místek, či e-mailem na e-mailovou adresu vkus-bustan@vkus-bustan.cz , případně prostřednictvím listovních služeb na adresu doručení, tj: VKUS-BUSTAN s.r.o., Fügnerova 3636, 738 01 Frýdek-Místek.. Interní systém prostřednictvím webových stránek (kontaktní formulář) www.vkus-bustan.cz , jakož i prostřednictvím e-mailové adresy vkus-bustan@vkus-bustan.cz , či osobně přímo u jednatele společnosti, případně s využitím listovních služeb, umožňuje následnou komunikaci oznamovatele (whistleblowera) i při zachování úplné anonymity oznamovatele. Oznamovatel i po podání oznámení může komunikovat s jednatelem společnosti, sledovat průběh prošetřování a v případě potřeby poskytnout doplňující informace.

K podání oznámení je na webových stránkách připraven elektronický Kontaktní formulář, ve kterém je nutno vyplnit podrobně Jméno a příjmení, E-mail a Vaše zpráva.

Oznámení musí obsahovat:

  • Celé jméno oznamovatele (anonymní oznámení nebudou přijata)
  • Datum a místo protiprávního jednání
  • Podrobný popis protiprávního jednání
  • Jména osob zapojených do protiprávního jednání, či jiné informace, které povedou k identifikaci osob napojených na protiprávní jednání
  • Jména dalších osob, která mohou potvrdit pravdivost faktů
  • Další informace či doklady potvrzující oznámení

2. Příjem oznámení.

Jednatel společnosti přijímá oznámení a komunikuje s oznamovatelem, při zachování jeho anonymity. Po přijetí oznámení toto jednatel společnosti zaeeviduje, přiřadí spisovou značku ve tvaru Ozn pořadové číslo/rok. Lhůta pro vyřešení oznámení je stanovena dle zákona na 30 dnů od doručení s tím, že z objektivních důvodů tuto lze prodloužit na dalších 30 dnů (např. větší náročnost s prověřováním apod.)

3. Ukončení šetření ze strany jednatele společnosti.

Po důkladném prošetření ze strany jednatele společnosti tento šetření o oznámení (stížnosti) ukončí a s výsledky svého šetření seznámí Oznamovatele a spis založí k archivaci. Tato archivace se bude nacházet tři roky u jednatele společnosti a následně bude jednatelem společnosti předána a založena do archívu.

Návštěvy u lékaře a pracovní volno s náhradou mzdy v souladu s nařízením vlády 590/2006 Sb.:

U zaměstnanců společnosti VKUS-BUSTAN s.r.o. je stanoven nárok *zaměstnanců na pracovního volno s náhradou mzdy za návštěvu zdravotnického zařízení (praktický lékař, specialista , zubař apod., dále jen „lékař“) následovně:

– zaměstnanci, kteří mají nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu (např. pracují v nepřetržitém, dvousměnném, třísměnném režimu, pracují pouze v odpoledních hodinách, nebo kteří mají krátký a dlouhý týden, případně kteří pracují část dnů v ranních směnách a část dnů v odpoledních směnách během týdne), nemají nárok na pracovní volno s náhradou mzdy za návštěvy u lékaře (návštěvu si mohou s lékařem domluvit mimo svoji pracovní dobu). Mimořádné případy, kdy lze čerpat pracovní volno s náhradou mzdy za návštěvu lékaře, se řeší individuálně a to pouze s jednatelem společnosti.

– zaměstnanci, kteří mají rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu (pracují např. po- pátek od 6 – do 14 hodin nebo mají pouze ranní směny bez možnosti posunutí pracovní doby) mají nárok na proplacení max. 3 hodin návštěvy u lékaře.

– zaměstnanci, kteří pracuji na zkrácený pracovní úvazek 4 a méně hodin, pracující v režimu pružné pracovní doby, nemají nárok na pracovní volno s náhradou mzdy za návštěvy u lékaře(návštěvu si mohou s lékařem domluvit mimo svoji pracovní dobu, případně si mohou posunout pracovní dobu). Mimořádné případy, kdy lze čerpat pracovní volno s náhradou mzdy za návštěvu lékaře, se řeší individuálně a to pouze s jednatelem společnosti.

 Další podmínky k poskytnutí pracovního volna s náhradou:

Zaměstnanec musí mít vždy řádně vyplněnou propustku k lékaři, propustku podepsanou lékařem a uveden příchod a odchod k lékaři. Bez řádně vyplněné propustky nebude zaměstnanci návštěva lékaře proplacená. Propustka musí být vždy předána nadřízenému, kteří ji uschová pro případnou kontrolu.

V souladu s nařízením 590/2006 Sb. musí být zdravotnické zařízení (lékař) ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil a které je nejbližší k jeho bydlišti nebo pracovišti a pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

*nejedná se o zaměstnance, kteří jdou k lékaři z důvodu pracovní neschopnosti

Máte zájem o zpracování nezávazné nabídky zdarma?
Vyplňte prosím kontaktní formulář